-PMF-

Preguntes freqüents

No, l'estudiant haurà d'estar matriculat del curs complet del règim ordinari impartit al centre docent.

No, l'estudiant haurà d'estar matriculat del curs complet del règim ordinari impartit al centre docent.

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible a través de la següent adreça web becasfp.fundacionrepsol.com

Sí, però cal que l'estudiant ho declari al formulari en línia.

El requisit per sol·licitar una beca és estar matriculat, haver realitzat una preinscripció o una reserva de plaça en algun dels centres educatius situats als municipis següents: La Corunya, Arteixo, Cartagena, La Unión, Abanto-Zierbena, Muskiz i Zierbena, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls i Vila-seca.

Des de qualsevol dispositiu, a més, la plataforma està adaptada a nivell d'accessibilitat AA

Sí, sempre que l'estudiant reuneixi els requisits indicats a les bases legals.

Pots escriure a través de la teva Àrea Privada o a través de HelpDesk

No s'admetran sol·licituds que arribin per altres mitjans, com a correu postal o electrònic. Només s'admeten sol·licituds a través de la plataforma en línia.

Explicació de les raons per les quals l'estudiant sol·licita una beca

Les reclamacions es presentaran per escrit a través de la plataforma en línia (Àrea Personal de l'Estudiant - Apartat Comunicacions) i es dirigiran al Comitè de Selecció. El termini per a la presentació d'una reclamació serà de 5 dies hàbils des de la recepció del correu de comunicació.

Et pots posar en contacte amb els gestors del programa a través de HelpDesk

No s'admetrà cap sol·licitud que no s'ajusti estrictament a les presents bases i que contingui tots els documents requerits a l'apartat Documentació per adjuntar. L'absència o defecte de forma de qualsevol dels documents esmentats suposarà la invalidesa de la sol·licitud.

L'estudiant rebrà un xec bancari nominatiu pels imports referits que serà enviat per correu ordinari a l'adreça que indiqui en el formulari de sol·licitud

L'estudiant rebrà un correu electrònic per confirmar la preadjudicació. Tan bon punt es rebi aquesta notificació , serà necessari que l'estudiant enviï el Document d'Acceptació de la beca signat i escanejat en un termini màxim de 5 dies. Si no rebem aquest document en el termini indicat, perdràs el dret a la beca. L'estudiant rebrà un nou correu electrònic per confirmar l'adjudicació formal de la beca.

Sí, es podrà comprovar, però en cap moment es podrà modificar.

L'estudiant no rebrà la 2a part de l'abonament de les beques corresponent a 500 €.

L'estudiant rebrà un correu electrònic per confirmar l'enviament de la sol·licitud.

Es pot recuperar a l'apartat «Recuperar contrasenya»

L'estudiant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de la documentació que aporta assumint, en cas contrari, les responsabilitats que s'hi poguessin derivar de les inexactituds o contradiccions. La falsedat de les dades aportades o l'absència o defecte de forma de qualsevol dels documents esmentats anteriorment suposarà la invalidesa de la sol·licitud, o, en el cas que ja hagi estat concedida la beca o lliurades les quantitats, la nul·litat de la concessió i l'obligació de l'estudiant de retornar els imports rebuts més els corresponents interessos de demora.

 • Sol·licitar una beca
 • Consultar l'estat de la sol·licitud
 • Comunicar qualsevol incidència
 • Aportar documentació requerida
 • Realitzar consultes o sol·licitar ajuda

Sí, és compatible amb qualsevol beca, però cal que l'estudiant les declari al formulari en línia.

L'estudiant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de la documentació que aporta assumint, en cas contrari, les responsabilitats que s'hi poguessin derivar de les inexactituds o contradiccions. La falsedat de les dades aportades suposarà la invalidesa de la sol·licitud, o, en el cas que ja hagi estat concedida la beca o lliurades les quantitats, la nul·litat de la concessió i l'obligació de l'estudiant de retornar els imports rebuts més els corresponents interessos de demora.

 • La obtenció d'altres beques amb la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració, ens públic o privat.
 • L'anul·lació de la matrícula o la baixa del centre docent.
 • Qualsevol alteració de les condicions necessàries per a l'obtenció de la beca.

Les comunicacions es faran mitjançant el compte d'usuari, a l'apartat «Comunicacions».

Càlcul de la nota mitjana de l'expedient acadèmic: es calcula amb les qualificacions numèriques finals del curs acadèmic que donen accés al CFGM o CFGS obtingudes pels estudiants en l'escala 0 a 10 segons el següent barem:

 • Matrícula d'honor: 10 punts
 • Excel·lent: 9 punts
 • Notable: 7,5 punts
 • Aprovat o apte: 5,5 punts
 • Suspens, no presentat o no apte: 2,5 punts
 • no es tenen en compte la matèria de religió, si les matèries sense puntuació numèrica (Apte, Convalidat, Exempt).

Nota mitjana aritmètica = dividir el núm. total de punts obtinguts entre el núm. total de matèries (dos decimals).

L'abonament de la beca es farà en dos terminis: el 1r termini de 300 € al novembre; i el 2n termini de 500 €,octubre de l'any següent, després de l'enviament de l'expedient acadèmic que certifiqui que ha aprovat tots els mòduls professionals. Els abonaments es faran preferiblement mitjançant transferència bancària quan s'hagi comprovat l'originalitat dels document enviats.

El termini per presentar la sol·licitud s'obrirà el 30 de maig i s'estendrà fins al 16 de octubre de 2019.

Un dels requisits és haver nascut posteriorment al 31 de desembre de 1983, és a dir, tenir 35 anys el 2019 o menys.

Els documents següents s'enviaran escanejats o en format pdf o imatge (jpg, gif) amb un pes no superior als 2MB per arxiu.

 •     Matrícula, preinscripció o reserva de plaça en algun dels centres educatius dels municipis indicats.
 •     Notes acadèmiques del curs 2018/19, o últim curs realitzat, emeses pel centre educatiu previ al curs per al qual sol·licita la beca.
 •     Fotocòpia del DNI o NIE per les dues cares


I si escau, en els casos prevists:

 •     Llibre de família
 •     Certificat de discapacitat (igual o superior al 33 %)
 •     Certificat/s de desocupació de pare, mare, tots dos o tutors
 •     Certificat de desocupació de l'estudiant
 •     Certificat/s o de prestació de jubilació

No es baremaran criteris que no estiguin justificats documentalment.

L'estudiant rebrà l'abonament corresponent a la beca en dos terminis: el primer al novembre i el segon a l’octubre de l'any següent després de l'enviament de l'expedient acadèmic que certifiqui que ha aprovat tots els mòduls professionals

A més, l'estudiant becat pot sol·licitar un certificat que demostri que ha estat beneficiari d'una beca de la convocatòria 2019.

Sí, l'estudiant pot sol·licitar un certificat que demostri que ha estat beneficiari d'una beca de la convocatòria 2019. Es sol·licitarà a través de l'Apartat «Comunicacions» de la plataforma i s'enviarà per correu postal.