BASES LEGALS DE LA CONVOCATÒRIA - BEQUES FORMACIÓ PROFESSIONAL

Curs 2018/19

 

ÍNDEX

 1. Objecte de les beques

 2. Requisits dels candidats

 3. Quantia i distribució de les beques

  1. Abonament de les beques

  2. Acreditació

 4. Presentació de les sol·licituds i terminis

  1. Model de sol·licitud i documentació que cal presentar

  2. Termini de presentació

 5. Selecció i adjudicació de les beques

  1. Criteris d'adjudicació de les beques

  2. Reclamacions

 6. Obligacions dels becaris

  1. Acceptació de les bases

 7. Tractament i protecció de les dades

 8. Calendari del procés

 

 

1) OBJECTE DE LES BEQUES

 

El Programa de Beques de Formació Professional és una iniciativa de la Fundación Repsol en col·laboració amb les entitats:

 

Les beques de Formació Professional tenen com a objectiu promoure i facilitar la formació professional com a una opció educativa i, en conseqüència, millorar la seva capacitat d'ocupabilitat i inserció laboral.

 

S'atorgaran un total de 100 beques a joves estudiants matriculats en centres educatius de les següents 12 localitats dels Complexos Industrials que Repsol té a Cartagena, A Coruña, Puertollano i Tarragona, i del que Petronor té a Muskiz.

L'objectiu és col·laborar amb les despeses reals d'ensenyament dels estudiants becats, per això la dotació de les beques estarà destinada a sufragar el tipus de despeses generades, entre d'áltres, per: com: quotes reglades de formació; transport; eines obligatòries per als tallers; material escolar; llibres de text; costos dels certificats de qualificació quan no siguin gratuïts, menjador i/o manutenció en cas de dificultat horària; quotes per serveis complementaris del centre: centres d'atenció familiar, servei mèdic del centre, biblioteca, carnet escolar, plataformes educatives.

 

Aquestes beques seran compatibles amb d' altres beques concedides per una institucions o organismes de caràcter públic o privat, però cal que l'estudiant ho indiqui.

 

2) REQUISITS DELS CANDIDATS

 

Els aspirants a les beques hauran de complir els requisits següents:

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud en línia accessible a www.becasfp.fundacionrepsol.com amb veracitat i adjuntar la documentació necessària.

 2. Estar matriculat, haver fet una preinscripció o una reserva de plaça en programes de formació professional en algun dels centres educatius ubicats en els municipis següents: La Corunya, Arteixo, Cartagena, La Unión, Abanto-Zierbena, Muskiz i Zierbena, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls i Vila-seca.

 3. Haver nascut després del 31 de desembre de 1982.

 4. Estar en possessió del corresponent títol acadèmic, haver superat les proves d'accés o els cursos pont corresponents per fer la matriculació en algun dels Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior (CFGM o CFGS). En cas de renovar la beca, haver superat la totalitat dels mòduls professionals del curs anterior al curs 2018/19.

 5. Estar matriculat del curs complet del règim ordinari impartit al centre docent. Queden exclosos d'opció a beca aquells estudiants que cursin només les pràctiques obligatòries del curs (FCT) i/o el mòdul de Projecte. En cas de renovar la beca, queden exclosos els estudiants que durant el curs anterior no estiguessin matriculats en la totalitat dels mòduls professionals del curs corresponent al cicle formatiu que els va donar accés a la beca.

 6. No estar repetint curs.

 

D'acord amb la política definida pel Grup Repsol i per la seva fundació en matèria d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, a cada entorn geogràfic corresponent a un Complex Industrial es reservarà un 10% de les beques per als estudiants amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %, sempre que aquests compleixin la resta de requisits.

 

Notes:

* No serà obligatori que l'estudiant estigui empadronat en els municipis indicats

* No es limita la nacionalitat de l'estudiant (espanyol, comunitari o extra-comunitari)

* No serà excloent que l'estudiant tingui un altre títol superior o universitari

* No s'exclouran als estudiants de FP Dual

* Aquesta beca és compatible amb altres beques concedides per institucions públiques i/o privades

3) QUANTIA I DISTRIBUCIÓ DE LES BEQUES

 

S'atorgaran un total de 100 beques, 20 en cadascun dels Complexos Industrials a Bilbao-Petronor, Cartagena, La Corunya, Puertollano i Tarragona, amb les següents quanties:

 

Famílies professionals

Es becaran estudiants de les següents famílies professionals:

 

El període per gaudir de la beca comença durant el curs 2018/2019. La beca s'aplica a un curs acadèmic, encara que Fundación Repsol, Repsol Petróleo i Petronor ofereixen la possibilitat de renovar en el curs 2019/20 les beques concedides als estudiants becats en el curs 2018/19. D'aquesta manera, s'encerteixen de poder continuar amb el cicle formatiu sempre que s'inscriguin en la nova convocatòria i compleixin els requisits establerts.

 

3.1. Abonament de les beques

 

Un cop seleccionat l'estudiant, l’import econòmic es farà efectiu de la següent manera:

En cas que l'estudiant no hagi superat tots els mòduls professionals, s'hagi donat de baixa al centre educatiu o s'hagi anul·lat la matrícula, no rebrà la transferència d'aquest segon pagament.

 

El millor estudiant dels graus formatius mitjans i el millor estudiant dels graus formatius superiors a cada àmbit geogràfic, rebrà a l'octubre de 2019 un gratificació addicional en reconeixement al seu esforç per import de tres-cents euros (300 €), sempre que hagin superat un 8,5 de nota mitjana. En el cas que diversos estudiants siguin considerats el millor per igualtat de qualificacions, es repartirà el bonos entre ells.

 

L'abonament de les beques es farà preferiblement mitjançant transferència bancària un cop comprovada l'originalitat dels documents enviats i s'hagi rebut el corresponent document d'acceptació de la beca signat pel beneficiari.

 

Les entitats promotores del Programa de Beques no assumeixen cap tipus de responsabilitat pel retard en el pagament de les quantitats citades en el cas que es produeixi, per part del beneficiari, un retard en el lliurament de la documentació i informació sol·licitada. En cas que l'estudiant sigui menor d'edat o no tingui compte bancari propi, sinó familiar, se li lliurarà un xec bancari nominatiu pels imports referits, que rebrà per correu ordinari a l'adreça que indiqui en el formulari de sol·licitud.

 

Sobre les quantitats que rebrà l'estudiant becat, Fundación Repsol aplicarà les retencions tributàries corresponents a cada cas d'acord amb la normativa fiscal aplicable.

 

3.2 Acreditació

 

Fundación Repsol i els Complexos Industrials podran emetre un certificat a nom de cada estudiant becat en el qual sigui consignat que ha estat beneficiari d'una beca.

 

La sol·licitud d'aquest certificat es realitzarà a través de la plataforma en línia, en l'apartat a l'Àrea personal de l'estudiant - apartat Comunicacions, i s'enviarà a l'estudiant mitjançant correu postal a l'adreça indicada en el formulari d'inscripció.

 

 

4) PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINIS

 

4.1. Model de sol·licitud i documentació que cal presentar

 

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible a través de la següent adreça web www.becasfp.fundacionrepsol.com, i s'hi haurà d'incloure la documentació següent en format pdf o imatge (jpg, gif), cada arxiu no pot superar els 2MB:

 

 1. Matrícula, preinscripció o reserva de plaça en algun dels centres educatius dels municipis indicats.

 2. Certificació acadèmica oficial emesa pel centre educatiu en el qual s'han cursat els estudis que permeten l'accés al cicle formatiu.

 3. DNI o NIE

 

I si escau en els casos previstos, s'haurà d'adjuntar els següents documents escanejats en format pdf o imatge (jpg, gif), cada arxiu no pot superar els 2MB:

 

 1. Llibre de família

 2. Certificat de discapacitat (igual o superior al 33 %)

 3. Certificat/s de desocupació de pare, mare, tots dos o tutors

 4. Certificat de desocupació de l'estudiant

 5. Certificat/s o de prestació de jubilació

 6. Justificació d'haver obtingut una altra beca

 

Quan l'estudiant hagi completat el formulari i aportat tots els documents requerits a l'apartat Documentació per adjuntar, el sol·licitant podrà enviar la seva sol·licitud en línia. Recomanem que es revisi acuradament la informació i documentació aportada, atès que una vegada s'enviï la sol·licitud, aquesta no es podrà modificar, ni es podrà afegir cap altra documentació. No s'admetran altres formes d'enviament de la documentació diferents a la plataforma en línia.

 

No s'admetrà cap sol·licitud que no s'ajusti estrictament a les presents bases i s'exclouran els candidats que no reuneixin els requisits que s'hi estableixen, així com les sol·licituds del candidats que no continguin totes les dades requerides, no adjuntin la documentació sol·licitada o de sol·licituds emplenades de forma errònia o no veraç.

 

No s'admetran sol·licituds que arribin per altres mitjans, com a correu postal o electrònic.

 

L'estudiant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de la documentació que aporta assumint, en cas contrari, les responsabilitats que s'hi poguessin derivar de les inexactituds o contradiccions.

 

La falsedat de les dades aportades, l'absència de determinades dades o defectes de forma de qualsevol dels documents esmentats anteriorment suposaran la invalidesa de la sol·licitud.

 

4.2. Termini de presentació

 

El termini per presentar la sol·licitud s'obrirà el 2 de juliol i s'estendrà fins al 16 de octubre de 2018.

 

La sol·licitud de beca s'haurà de presentar en els terminis indicats i no s'admetran les sol·licituds enviades fora de termini o per altres mitjans diferents als ja indicats anteriorment.

 

 

5) SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES

 

El procés de selecció i adjudicació de beques es desenvolupa en un règim de concurrència competitiva que comporta que les sol·licituds s'avaluen al mateix temps i amb els mateixos criteris per tal que tots els estudiants que es presentin tinguin les mateixes oportunitats.

 

L'adjudicació de les beques es realitzarà mitjançant una Comissió de Selecció formada per 2 representants del Complex Industrial corresponent i 2 representants de Fundación Repsol. Aquesta Comissió avaluarà les sol·licituds i la documentació aportada i adjudicarà les beques en virtut dels criteris establerts i publicats en aquesta convocatòria.

 

El Comitè de Selecció podrà declarar deserta, totalment o parcialment, l'adjudicació de les beques per falta de candidats que compleixin els requisits i els criteris de selecció exposats en aquestes bases.

 

Conclòs el termini previst en la convocatòria, i conforme al procés descrit, el Comitè de Selecció comunicarà a cada estudiant la adjudicació prèvia i l'adjudicació formal de les beques per correu electrònic.

 

Una vegada adjudicada prèviament la beca, i dins del termini que indicat en la comunicació d'adjudicació, l'estudiant haurà de lliurar la documentació següent a través de la plataforma en línia:

 

El candidat es podrà descarregar aquest document des de l'Àrea Personal de l'estudiant en format pdf o imatge (jpg, gif) i en un arxiu que no pot superar els 2MB i, una vegada signat i escanejat, l'haurà d'enviar a través de la plataforma des de a l'Apartat Comunicacions. El candidat disposarà d'un termini de 5 dies des de la recepció de la comunicació d'adjudicació prèvia de la beca per remetre aquesta documentació. Si no realitza aquest tràmit en el termini indicat, el candidat perdrà el dret a la beca. No es procedirà al primer pagament de la beca sense haver rebut aquest document.

 

Una vegada s'hagi completat els dos tràmits, el candidat seleccionat rebrà la confirmació de l'adjudicació de la beca per correu electrònic.

 

5.1. Criteris d'adjudicació de les beques

 

L'adjudicació de les beques segueix un sistema de puntuació en base als criteris que s'hi indiquen a continuació: La puntuació final atorgada a cadascú dels sol·licitants per adjudicar les beques serà la suma de la baremació següent segons les dades que es mostren a continuació:

 

Total punts

100

pnts

Criteris acadèmics

màx 40

pnts

Criteris econòmics

màx 30

pnts

Altres circumstàncies personals i/o familiars

màx 30

pnts

 


 

Criteris acadèmics: màxim 40 punts

Es valorarà la nota mitjana aritmètica de l'expedient acadèmic

 

Criteris acadèmics

40

màx.

Nota mitjana ≥ 9,5

40

pnts

Nota mitjana entre 9,4 - 8,5

30

pnts

Nota mitjana entre 8,4 - 7,5

20

pnts

Nota mitjana entre 7,4 - 6,5

10

pnts

Nota mitjana entre 6,4 - 5,0

5

pnts

 

Documentació necessària: certificació acadèmica oficial emesa pel centre educatiu en el qual s'han cursat els estudis que permeten l'accés al cicle formatiu.

 

Criteris econòmics: màxim 30 punts

Es valoraran les circumstàncies indicades a continuació:

 

Situació econòmica

30

màx.

Pares o tutors legals desocupats

10

màx.

Pare o mare (o tutor) desocupat

5

pnts

Pare i mare desocupats*

10

pnts

Pares o tutors legals pensionistes

10

màx.

Pare o mare (o tutor) pensionista

5

pnts

Pare i mare pensionistes*

10

pnts

Estudiant desocupat o en cerca activa d'ocupació

10

pnts

Ser beneficiari d'una altra beca (en aquest cas es penalitzarà el fet de tenir altres ajuts)

(-5)

pnts

*les famílies monoparentals s'equiparen a les situacions de pare i mare

 

Documentació necessària: certificat/s de desocupació i de prestació de jubilació, i justificant d'haver obtingut altres beques.

 


 

Altres circumstàncies personals i/o familiars: màxim 30 punts

Es valoraran les circumstàncies personals indicades a continuació:

 

Altres circumstàncies

30

màx.

Accés a primera titulació de FP o d'estudis superiors

2

pnts màx

Motivació personal

8

pnts màx

Distància entre la residència/domicili al centre d'estudis

5

màx.

> 50 km

5

pnts

De 50 a 20 km

4

pnts

De 20 a 10 km

3

pnts

De 10 a 5 km

2

pnts

< 5 km

1

pnts

Alumnes amb fills al seu càrrec

5

màx.

2 fills o més

5

pnts

1 fill

3

pnts

Família nombrosa o monoparentals amb 2 o més fills

5

pnts

Orfandat o llar monoparental

5

màx.

Orfandat total

5

pnts

Orfandat 1 membre o llar monoparental

3

pnts

 

Documentació necessària: llibre de família, carta de motivació

 

5.2. Reclamacions

 

Les reclamacions sobre la selecció o no dels estudiants es presentaran per escrit a través de la plataforma en línia (Àrea Personal de l'Estudiant - Apartat Comunicacions) i es dirigiran al Comitè de Selecció. Per aquest motiu, els estudiants tindran un termini de 5 dies hàbils quan hagin rebut el correu electrònic de comunicació de la adjudicació prèvia o no de la beca. El mateix termini aplicarà per a les reclamacions en relació a l'adjudicació final o no de la beca.

 

El Comitè de Selecció tramitarà les reclamacions i respondrà a l'estudiant justificant la decisió presa en funció dels criteris establerts. Amb aquest procés finalitza el mecanisme de reclamació i l'estudiant renuncia a tot tipus d'acció judicial o extrajudicial contra les decisions del Comitè de Selecció.

 

No s'admetran reclamacions ni comunicacions que arribin per altres mitjans, com a correu postal o electrònic.

 

 


 

6) OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

 

Els beneficiaris de les beques estan obligats a:

 

 1. Destinar la dotació de la beca a la finalitat per la qual es va concedir, és a dir, col·laborar amb les despeses reals d'ensenyament detallats en el punt 1.

 2. Acreditar davant les entitats concedents el compliment dels requisits i les condicions que determinin la concessió de la beca.

 3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació necessàries per tal de verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca.

 4. Declarar el fet d'estar en possessió o en condicions d'obtenir un títol acadèmic del mateix nivell o superior d'estudis.

 5. Comunicar a través de la plataforma en línia (Àrea Personal de l'Estudiant - Apartat Comunicacions) l'obtenció d'altres beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públic o privat

 6. Fer avinent l'anul·lació de matrícula, la baixa al centre educatiu o qualsevol alteració de les condicions per a la concessió de la beca a través de la plataforma en línia (Àrea Personal de l'Estudiant - Apartat Comunicacions).

 

6.1. Acceptació de les bases legals

 

La simple presentació de la sol.licitud i inscripció en la convocatòria de Beques FP Fundación Repsol suposa la acceptació total d'aquestes bases per part dels participants.

 

 

7) TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE LES DADES

 

 

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES CONVOCATÒRIA DE BEQUES FR, RP I PETRONOR

 

La participació en la convocatòria de beques del Programa de Formació Professional és voluntària. A continuació, es proporciona informació bàsica sobre com tractarem les teves dades de caràcter personal pel fet de participar en aquesta convocatòria:

 

Responsables:

La convocatòria de beques és una iniciativa de la Fundación Repsol, juntament amb Repsol Petroli, SA i Petrolis del Nord, SA. En conseqüència, i per a l'adequada gestió d'aquesta, les tres entitats esmentades tractaran les teves dades de caràcter personal:

 

- Fundación Repsol, amb domicili al carrer Acanto, 22, 10a planta 28045, Madrid

- Repsol Petróleo, SA, amb domicili al carrer Méndez Álvaro, 44, 28045, Madrid

- Petróleos del Norte, SA, amb domicili al barri de Sant Martí, 5, edif. Munatones, Muskiz, 48550, Biscaia

 

 

 

Dades objecte del tractament:

Els responsables tractaran totes les dades proporcionades pel sol·licitant en la sol·licitud de participació en la convocatòria o en qualsevol moment al llarg del procés d'adjudicació de la beca i gaudi de la mateixa, ja sigui a través d'informació que faciliti o documentació que aporti.

 

Finalitat i base legítima del tractament

Els responsables tractaran les dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la convocatòria de beques i ajudes a estudiants, inclòs el període de gaudi de la mateixa.

 

L'execució de la convocatòria en què participis és la base legítima per a aquest tractament.

 

Així mateix, els responsables et podran remetre comunicacions relatives a futures convocatòries de beques i ajudes a estudiants que puguin llançar-se.

El nostre interès legítim és la base legítima que ens habilita a aquest tractament.

 

Destinataris de les dades

Només es compartirà la teva informació amb aquelles entitats que requereixin conèixer-la per a l'adequada gestió de la convocatòria i gaudi de beques i ajudes a l'estudi. En concret, amb aquells tercers que resultin obligatoris per compliment d'una disposició legal i amb tercers proveïdors de serveis dels responsables en relació amb la convocatòria de beques i ajudes a l'estudi.

 

Les tres entitats responsables del tractament es comunicaran entre si, la teva informació per a una adequada i correcta execució de la convocatòria de beques.

 

Drets de l'interessat

El participant en la convocatòria tindrà els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament, portabilitat i a retirar el consentiment prestat. Pots trobar un major detall sobre aquests drets a la informació ampliada, disponible a la Política de Privacitat de www.fundacionrepsol.com i www.repsol.com. Es podran exercir aquests drets, a través d'una comunicació al domicili dels respectius responsables. El participant també podrà exercir els seus drets a través de la plataforma en línia (Àrea Personal de l'Estudiant - Apartat Comunicacions).

 

Així mateix, podrà formular, en qualsevol moment, una reclamació davant l'autoritat de control.

 

Durada del tractament

Les dades dels participants en les diferents convocatòries seran objecte de tractament mentre estigui oberta la convocatòria i un cop finalitzada, per un període de 6 anys.

 

Informació addicional

Pots consultar informació ampliada sobre com tractem les teves dades a la Política de Privacitat disponible a la Política de Privacitat de www.fundacionrepsol.com i www.repsol.com.

 

 

8) CALENDARI DEL PROCÉS

 

Curs 2018/19

 

Acció

Data

Comunicació i difusió de la nova convocatòria i plataforma

maig-juny-jul. 2018

Plataforma oberta per a la recepció de sol·licituds

2 jul. - 16 oct. 2018

Període d'esmena de documentació

17 – 31 oct 2018

Comunicació adjudicació beques

2ª setm nov 2018

1r pagament

3ª setm nov. 2018

Plataforma oberta per a enviament de notes/exp. acad.

1 jul. - 30 set. 2019

2n pagament i pagament gratificació

oct. 2019