BEQUES FP

logo

CURS 2019/2020

El termini per sol·licitar una beca d'FP per al curs 2019/2020 ja ha finalitzat

Condicions

Els aspirants a les beques hauran de complir els requisits següents:

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada 

 2. Estar matriculat, haver fet una preinscripció o una reserva de plaça en programes de formació professional en algun dels centres educatius ubicats en els municipis següents: Abanto-Zierbena, Muskiz i Zierbena.

 3. Haver nascut després del 31 de desembre de 1983.

 4. Estar en possessió del corresponent títol acadèmic, haver superat les proves d'accés o els cursos pont corresponents per fer la matriculació en algun dels Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior (CFGM o CFGS). En cas de renovar la beca o estar a segon curs del cicle formatiu, , haver superat la totalitat dels mòduls professionals del curs anterior al curs 2019/2020.

 5. Estar matriculat del curs complet . Queden exclosos d'opció a beca aquells estudiants que cursin només les pràctiques obligatòries del curs (FCT), FP Dual i/o el mòdul de Projecte.

 6. No estar repetint curs.

 

D'acord amb la política definida per Repsol i la seva fundació en matèria d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, es reserva un 10% de les beques per als estudiants amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %, sempre que aquests compleixin la resta de requisits.

 

Per a més informació, consulta les Bases Legals.

Es becarà a 20 estudiants que cursin alguna titulació de les següents famílies professionals:

 • Electricitat/Electrònica

 • Fabricació mecànica

 • Instal·lacions i manteniment

 • Edificació i obra civil

 • Energia i aigua

 • Química

 • Informàtica i comunicacions

 • Administració i gestió

 • Comerç i màrqueting

 • Sanitat

 • Seguretat i Medi Ambient

S'atorgarà un total de 20 beques per als alumnes matriculats en ensenyaments de Formació Professional en algun dels centres educatius de Abanto-Zierbena, Muskiz i Zierbena.

S'ofereixen:

 • 5 beques per Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) amb un import de 800 € cadascuna

 • 15 beques per Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) amb un import de 800 € cadascuna

 

La beca és compatible amb altres beques concedida per una institució o organisme de caràcter públic o privat, però cal que l'estudiant ho indiqui.

l sol·licitant s'haurà de registrar prèviament en el web per poder accedir al formulari en línia i emplenar la sol·licitud. S'ha d'incloure a la sol·licitud la documentació següent en format pdf o imatge (jpg, png) amb un pes no superior als 2MB per arxiu.

 

 1. Matrícula, preinscripció o reserva de plaça en algun dels centres educatius dels municipis indicats.

 2. Notes acadèmiques del curs 2018/19, o últim curs realitzat, emeses pel centre educatiu previ al curs per al qual sol·licita la beca

 3. Fotocòpia del DNI o NIE per les dues cares

 

Si escau, en els casos prevists s'hi hauran d'adjuntar els documents següents escanejats:

 1. Llibre de família

 2. Certificat de discapacitat (igual o superior al 33 %)

 3. Certificat/s de desocupació de pare, mare, tots dos o tutors

 4. Certificat de desocupació de l'estudiant

 5. Certificat/s o de prestació de jubilació

No es baremaran criteris que no estiguin justificats documentalment.

Revisi acuradament la informació i documentació aportada, atès que una vegada s'enviï la sol·licitud, aquesta no es podrà modificar, ni es podrà afegir cap altra documentació.

 

Recorda:

No s'admetran altres formes d'enviament de la documentació diferents a la plataforma en línia.

 

No s'admetran sol·licituds que arribin per altres mitjans, com a correu postal o electrònic.

 

No s'admetrà cap sol·licitud que no s'ajusti estrictament a les presents bases i s'exclouran els candidats que no reuneixin els requisits que s'hi estableixen, així com les sol·licituds del candidats que no continguin totes les dades requerides, no adjuntin la documentació sol·licitada o de sol·licituds emplenades de forma errònia o no veraç.

 

L'estudiant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de la documentació que aporta assumint, en cas contrari, les responsabilitats que s'hi poguessin derivar de les inexactituds o contradiccions.

 

La falsedat de les dades aportades, l'absència o defecte de forma de qualsevol dels documents esmentats anteriorment suposarà la invalidesa de la sol·licitud.

 

La simple presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació íntegra i sense reserves de les presents Bases Legals per a la Convocatòria de Beques de Formació Professional. (enlace al pdf Bases Legales)

 

Termini de presentació

El termini per presentar la sol·licitud serà de el 30 de maig al 16 de octubre de 2018.

 

La sol·licitud de beca s'haurà de presentar en els terminis indicats i no s'admetran les sol·licituds enviades fora de termini o per altres mitjans indicats anteriorment.

El procés de selecció i adjudicació de beques es desenvolupa en un règim de concurrència competitiva que comporta que les inscripcions s'avaluen al mateix temps i amb els mateixos criteris per tal que tots els estudiants que es presentin tinguin les mateixes oportunitats.

 

Criteris d'adjudicació de les beques

L'adjudicació de les beques segueix un sistema de puntuació que es pot consultar detalladament a les Bases Legals

PMF

No, l'estudiant haurà d'estar matriculat del curs complet del règim ordinari impartit al centre docent.

No, l'estudiant haurà d'estar matriculat del curs complet del règim ordinari impartit al centre docent.

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible a través de la següent adreça web becasfp.fundacionrepsol.com

Sí, però cal que l'estudiant ho declari al formulari en línia.

El requisit per sol·licitar una beca és estar matriculat, haver realitzat una preinscripció o una reserva de plaça en algun dels centres educatius situats als municipis següents: La Corunya, Arteixo, Cartagena, La Unión, Abanto-Zierbena, Muskiz i Zierbena, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls i Vila-seca.

Des de qualsevol dispositiu, a més, la plataforma està adaptada a nivell d'accessibilitat AA

Sí, sempre que l'estudiant reuneixi els requisits indicats a les bases legals.

Pots escriure a través de la teva Àrea Privada o a través de HelpDesk

No s'admetran sol·licituds que arribin per altres mitjans, com a correu postal o electrònic. Només s'admeten sol·licituds a través de la plataforma en línia.

Explicació de les raons per les quals l'estudiant sol·licita una beca

Les reclamacions es presentaran per escrit a través de la plataforma en línia (Àrea Personal de l'Estudiant - Apartat Comunicacions) i es dirigiran al Comitè de Selecció. El termini per a la presentació d'una reclamació serà de 5 dies hàbils des de la recepció del correu de comunicació.

Et pots posar en contacte amb els gestors del programa a través de HelpDesk

No s'admetrà cap sol·licitud que no s'ajusti estrictament a les presents bases i que contingui tots els documents requerits a l'apartat Documentació per adjuntar. L'absència o defecte de forma de qualsevol dels documents esmentats suposarà la invalidesa de la sol·licitud.

L'estudiant rebrà un xec bancari nominatiu pels imports referits que serà enviat per correu ordinari a l'adreça que indiqui en el formulari de sol·licitud

L'estudiant rebrà un correu electrònic per confirmar la preadjudicació. Tan bon punt es rebi aquesta notificació , serà necessari que l'estudiant enviï el Document d'Acceptació de la beca signat i escanejat en un termini màxim de 5 dies. Si no rebem aquest document en el termini indicat, perdràs el dret a la beca. L'estudiant rebrà un nou correu electrònic per confirmar l'adjudicació formal de la beca.

Sí, es podrà comprovar, però en cap moment es podrà modificar.

L'estudiant no rebrà la 2a part de l'abonament de les beques corresponent a 500 €.

L'estudiant rebrà un correu electrònic per confirmar l'enviament de la sol·licitud.

Es pot recuperar a l'apartat «Recuperar contrasenya»

L'estudiant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de la documentació que aporta assumint, en cas contrari, les responsabilitats que s'hi poguessin derivar de les inexactituds o contradiccions. La falsedat de les dades aportades o l'absència o defecte de forma de qualsevol dels documents esmentats anteriorment suposarà la invalidesa de la sol·licitud, o, en el cas que ja hagi estat concedida la beca o lliurades les quantitats, la nul·litat de la concessió i l'obligació de l'estudiant de retornar els imports rebuts més els corresponents interessos de demora.

 • Sol·licitar una beca
 • Consultar l'estat de la sol·licitud
 • Comunicar qualsevol incidència
 • Aportar documentació requerida
 • Realitzar consultes o sol·licitar ajuda

Sí, és compatible amb qualsevol beca, però cal que l'estudiant les declari al formulari en línia.

L'estudiant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de la documentació que aporta assumint, en cas contrari, les responsabilitats que s'hi poguessin derivar de les inexactituds o contradiccions. La falsedat de les dades aportades suposarà la invalidesa de la sol·licitud, o, en el cas que ja hagi estat concedida la beca o lliurades les quantitats, la nul·litat de la concessió i l'obligació de l'estudiant de retornar els imports rebuts més els corresponents interessos de demora.

 • La obtenció d'altres beques amb la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració, ens públic o privat.
 • L'anul·lació de la matrícula o la baixa del centre docent.
 • Qualsevol alteració de les condicions necessàries per a l'obtenció de la beca.

Les comunicacions es faran mitjançant el compte d'usuari, a l'apartat «Comunicacions».

Càlcul de la nota mitjana de l'expedient acadèmic: es calcula amb les qualificacions numèriques finals del curs acadèmic que donen accés al CFGM o CFGS obtingudes pels estudiants en l'escala 0 a 10 segons el següent barem:

 • Matrícula d'honor: 10 punts
 • Excel·lent: 9 punts
 • Notable: 7,5 punts
 • Aprovat o apte: 5,5 punts
 • Suspens, no presentat o no apte: 2,5 punts
 • no es tenen en compte la matèria de religió, si les matèries sense puntuació numèrica (Apte, Convalidat, Exempt).

Nota mitjana aritmètica = dividir el núm. total de punts obtinguts entre el núm. total de matèries (dos decimals).

L'abonament de la beca es farà en dos terminis: el 1r termini de 300 € al novembre; i el 2n termini de 500 €,octubre de l'any següent, després de l'enviament de l'expedient acadèmic que certifiqui que ha aprovat tots els mòduls professionals. Els abonaments es faran preferiblement mitjançant transferència bancària quan s'hagi comprovat l'originalitat dels document enviats.

El termini per presentar la sol·licitud s'obrirà el 30 de maig i s'estendrà fins al 16 de octubre de 2019.

Un dels requisits és haver nascut posteriorment al 31 de desembre de 1983, és a dir, tenir 35 anys el 2019 o menys.

Els documents següents s'enviaran escanejats o en format pdf o imatge (jpg, gif) amb un pes no superior als 2MB per arxiu.

 •     Matrícula, preinscripció o reserva de plaça en algun dels centres educatius dels municipis indicats.
 •     Notes acadèmiques del curs 2018/19, o últim curs realitzat, emeses pel centre educatiu previ al curs per al qual sol·licita la beca.
 •     Fotocòpia del DNI o NIE per les dues cares


I si escau, en els casos prevists:

 •     Llibre de família
 •     Certificat de discapacitat (igual o superior al 33 %)
 •     Certificat/s de desocupació de pare, mare, tots dos o tutors
 •     Certificat de desocupació de l'estudiant
 •     Certificat/s o de prestació de jubilació

No es baremaran criteris que no estiguin justificats documentalment.

L'estudiant rebrà l'abonament corresponent a la beca en dos terminis: el primer al novembre i el segon a l’octubre de l'any següent després de l'enviament de l'expedient acadèmic que certifiqui que ha aprovat tots els mòduls professionals

A més, l'estudiant becat pot sol·licitar un certificat que demostri que ha estat beneficiari d'una beca de la convocatòria 2019.

Sí, l'estudiant pot sol·licitar un certificat que demostri que ha estat beneficiari d'una beca de la convocatòria 2019. Es sol·licitarà a través de l'Apartat «Comunicacions» de la plataforma i s'enviarà per correu postal.